Sertifikaciono telo za sertifikaciju zavarivačkog osoblja Srbije

posted in: DUZS-CertPers | 0

Nakon mnogo godina dogovaranja o potrebi da u Srbiji imamo svoje telo za sertifikaciju zavarivačkog osoblja, konačno smo ostvarili cilj. Dakle i zvanično, formalno smo u mogućnosti da izdajemo sertifikate pod okriljem Međunarodnog instituta za zavarivanje, IIW.

S obzirom da većina naših čitalaca, a i članova nije sasvim upoznata sa tim šta to praktično znači, trebalo bi da za početak objasnimo šta je cilj i šta se time dobija.

Sertifikacija predstavlja pravi dokaz da ste postali „maher u svojoj disciplini“, tj. da ste pored znanja koje je verifikovano diplomom (koja važi doživotno) i radili nešto valjano u nekom periodu i da ste u potpunosti time ovladali. Ako ste radili WPS-ove, učestvovali u pripremi WPQR-ova, bili u nadzoru pri zavarivanju nekih zavarenih konstrukcija ili proizvoda, osvežavali svoja znanja na seminarima, sačinjavali izveštaje o upotrebljivosti zavarenih delova i slično, onda ste Vi ta osoba koja treba da se sertifikuje.

Zašto je to važno?

Objasnimo to primerom, imate diplomu ali sticajem okolnosti desetak godina radite u kafiću, a odjednom se javila potreba da ponovo budete u zavarivanju. Izvesno je da ni znanja koja ste imali po sticanju diplome neće biti ista, a iskustvo koje je neophodno za većinu poslova ni ne postoji i samim tim se očekuju problemi pri radu. Dakle, sertifikacija je kao u sportu održavanje kondicije.

Neke druge primedbe poput onih da “to niko ne traži“, svakako nisu opravdane jer možda će to sutra biti neminovni zahtev.

Često smo upoređivali završetak kurseva sa sticanjem vozačke dozvole: to što imate diplomu, odn. dozvolu, ne znači i da ste dobar vozač. A sertifikacija upravo dokazuje da ste i to postigli u određenom, Vašem segmentu. I još jedan, ne manje važan detalj proistekao iz razgovora sa našim članovima. Bilo je opaski kako je to još jedan namet pored onih koji već postoje, i slično. Sigurno ćete biti razuvereni kada Vas obavestimo da će iznos, odnosno Vaš trošak za sertifikaciju, gledano godišnje, iznositi stotinak eura. Verujući da ste sada shvatili i razrešili dileme, dozvolite da Vas uputimo u proces sertifikacije osoblja za zavarivanje. Razlika između ispitivanja, kontrolisanja i provere
 Ispitivanje je utvrđivanje jedne ili više karakteristika objekata ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa procedurom.
 Kontrolisanje je pregledanje projekta proizvoda, samog proizvoda, procesa ili ugradnje i utvrđivanje njihove usaglašenosti sa specifičnim zahtevima ili, na osnovu profesionalnog mišljenja, sa opštim zahtevima.
 Provera je sistematičan, nezavisan i dokumentovan proces za dobijanje dokaza provere i njegovo objektivno vrednovanje da bi se odredio nivo do kojeg su ispunjeni specificirani zahtevi.

SERTIFIKACIJA predstavlja atestiranje koje je izvršila treća strana u vezi sa proizvodima, procesima, sistemima ili osobama.

Sertifikacijom se dokazuje da zavarivačko osoblje kontinuirano radi u struci i da kontinuirano unapređuje svoja znanja i sprovodi se prema IIW šemi sertifikacije. Sertifikacijom se takođe dokazuje ispunjavanje uslova standarda SRPS EN ISO 3834-2,3,4 koji propisuje zahteve za osoblje uključeno u obezbeđenje kvaliteta zavarivanja.

EWF i IIW predstavljaju dve glavne organizacije za zavarivanje koje poseduju međunarodnu stručnost u oblasti zavarivanja i srodnim tehnologijama. EWF/IIW struktura sertifikacije osoblja je jednostavno sredstvo kojim se može proceniti i prepoznati sposobnost za obavljanje određenog posla. Ona definiše profil obrazovanja, znanje, iskustvo i odgovornosti koje se zahtevaju za široko područje opšte poznatih zavarivačkih zadataka i daje proceduru profesionalnog procenjivanja.

Postupak sertifikacije obuhvata:
– podnošenje zahteva za sertifikaciju
– preispitivanje zahteva
– ocenjivanje
– razmatranje izveštaja o ocenjivanju usaglašenosti
– odluku o sertifikaciji
– nadzor i ponovno ocenjivanje
– korišćenje sertifikata i logoa

Sertifikat se dodjeljuje za određene tipove proizvoda koji preduzeće – poslodavac proizvodi i koordinator koordinira. Dakle, sertifikat se odnosi na određene grupe materijala koje zavarujete/ tipove proizvoda koje proizvodite/ postupke zavarivanja kojima se bavite, a za koje dokazujete svoje radno iskustvo/praksu kroz proces sertifikacije, za šta uz sertifikat dobijate i pripadajući dokument sa navedenim obimom odobrenja.) Za prvu sertifikaciju, potrebno je da prođe 3 godine od datuma sticanja IIW/EWF diplome.
Period važenja sertifikata je 3 godine. Nakon tog vremena sertifikovana osoba je dužna da obnovi sertifikaciju kako bi zadržala status. Podnošenjem Prijave za resertifikaciju započinje proces resertifikacije koji zahteva informacije o aktivnostima sertifikovane osobe tokom predhodne tri godine, kako u pogledu radnog iskustva tako i u pogledu sticanja i primene novih saznanja u oblasti koja je definisana obimom sertifikacije.

Šema sertifikacije je sačinjena tako da izdati sertifikat dokazuje tri stvari:
1. Posedovanje određenog nivoa znanja stečenog u prošlosti.
– Dokazuje se posedovanjem odgovarajuće IIW/EWF diplome
2. Rad u struci.
– Dokazuje se popunjenim obrascom u kojem je vidljivo da je kandidat redovno radio na području zavarivanja i srodnih tehnologija, odnosno da je snosio određeni nivo odgovornosti
3. Kontinuirano stručno usavršavanje čime se dokazuje da kandidat održava i povećava svoj nivo znanja.
– Dokazuje se potvrdama o pohađanju stručnih seminara i savetovanja, radom u tehničkim odborima i stručnim grupama, člancima u stručnim i naučnim časopisima i zbornicima radova sa savetovanja i sl. Postupak sertifikacije, odnosno ono što zainteresovani kandidat praktično treba da uradi je da:

1. Popuni prijavni list za sertifikaciju (dobija se na zahtev u sekretarijatu DUZS-CertPers):
2. Dostavi prijavni list – Prijavu za Sertifikaciju (OBR-23), u pisanom obliku, sa svim traženim dokumentima Sekretarijatu DUZS-CertPers.
3. Nakon povratne informacije iz DUZS-CertPers o prihvatanju prijave, obavi „Profesionalni Intervju“ (nije ispit) sa predstavnikom ovlašćenog tela
4. Preuzme sertifikat u DUZS-CertPers. Sertifikovana osoba se mora pridržavati IIW pravila o profesionalnom ponašanju. U slučaju da to ne učini, sertifikat se može opozvati.